Congregatie Zusters
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën Ruiselede

Onderwijs

In hun apostolisch dienstwerk richtten de Zusters zich vanaf het begin ook tot de kleinen, de (wees) kinderen, de jeugd....

Het begon in een ver verleden met volksonderwijs (kantscholen) en groeide uit tot een netwerk van instellingen voor onderwijs en christelijke opvoeding.

Vandaag kunnen de Zusters trots zijn op hun vele scholen (zowel basisscholen als secundaire scholen) waar degelijk christelijk onderwijs en opvoeding worden verstrekt. 

Het hedendaags onderwijslandschap is de laatste jaren herverkaveld. De scholen zijn ondergebracht in grotere samenwerkingsverbanden (scholengemeenschappen) om te kunnen  voldoen aan de eisen van eigentijds onderwijs.

Toch blijven de Zusters nadrukkelijk begaan met het reilen en zeilen in hun scholen. Jaarlijks worden de directeurs op een nieuwjaarsontmoeting in het klooster verwacht, de besturen en de leerkrachten worden uitgenodigd op de activiteiten van de Confrérie van O.L.V. van 7 Weeën en de Congregatie heeft een vertegenwoordiger aangesteld die in alle besturen zetelt, zodat zij de hartenklop van het onderwijsgebeuren kunnen blijven volgen. Op die manier kan de Congregatie waar nodig bepaalde noden (financiële en andere) nog helpen lenigen.

Reeds vele jaren vervult dhr. W. Van Houcke de functie van verbindingspersoon tussen schoolbesturen en Congregatie. ?Hij woont heel wat vergaderingen bij, neemt deel aan raden en comités (CASS, CAIM adviesraad, OCSG, LOC, schoolraad). 

Hij vervult zowat de functie van onderwijscoördinator voor de Zusters. Op geregelde tijdstippen ontmoeten Zr. Adrienne, algemeen overste, en dhr. W. Van Houcke mekaar. Zuster Overste houdt op die manier rechtstreeks contact met de schoolbesturen en is in een aantal gevallen ook lid van de Algemene Vergadering.

In de voorbije jaren werden in en rond een aantal scholen kinderdagverblijven opgericht. Ook hierin blijven de Zusters een actieve rol spelen. De zorg voor kinderen, ook de hele kleintjes, blijft een van hun vele bekommernissen.

Lagere scholen

Secundaire scholen